HYDRAULIC PUNCHING MACHINE

Category:

Description

TYPE MAX. PRESSURE MAX. STROKE MAX. THICKNESS PUNCH RANGE PUNCH DIES ( mm.) VOLUME ( cm.) WEIGHT (approx)
S S IRON SHEET

VXHPUMC-8/22 RC

8 Ton 22 mm 1.6 mm 3.2 mm 16-60 mm ø22,ø27,ø34,ø43,ø49,ø60 48x26x13 13 kg

VXHPUMC-12/22 RC

12 Ton 22 mm 2 mm 4 mm 16-114 mm ø63,ø76,ø80,ø89,ø100,ø114 48x26x13

27 kg

VXHPUMC-8/22 8 Ton 22 mm 1.6 mm 3.2 mm 16-60 mm ø22,ø27,ø34,ø43,ø49,ø60 50x32x15

9 kg